Οργανωτική δομή

Κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της εταιρείας μας αποτελεί η ύπαρξη της απαραίτητης ανθρώπινης υποδομής αλλά και του κατάλληλου σύγχρονου μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η οργανωτική δομή της Business Network Computer, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των ενδο-εταιρικών διαδικασιών εργασιών καθώς εξασφαλίζει διαρκώς την άριστη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη, διευκολύνει τη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της εταιρείας, ενώ προσδιορίζει το σύνολο των σχέσεων και των ρόλων που προκύπτουν για το συντονισμό σε όλο το φάσμα των λειτουργιών, με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη ικανοποίηση  των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της εταιρείας.

Οργανόγραμμα

Business Network Computer