Cost Monitoring & Management

Τα διοικητικά στελέχη κάθε εταιρείας έχουν άμεση ανάγκη από τη κατάρτιση σχεδίων προκειμένου να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τη πορεία της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να επιτευχθεί σωστά ο μελλοντικός οικονομικός σχεδιασμός, η διοίκηση προβαίνει σε εφαρμοσμένα συστήματα λογιστικής κοστολόγησης. Η λειτουργία του τμήματος της κοστολόγησης και πιο συγκεκριμένα η ανάλυση του κόστους παραγωγής, θεωρείται σήμερα η “καρδιά” των στρατηγικών αποφάσεων σε μια εταιρεία καθώς καθορίζει σημαντικά την εύρυθμη ανάπτυξή της.  Η λογιστική κοστολόγηση παραγωγής περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος και των διαδικασιών κοστολόγησης. Σκοπός τους, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών της συγκεκριμένης εταιρείας. Ο έλεγχος του κόστους, η έρευνα του κατά πόσο το πραγματικό κόστος ανταποκρίνεται στον στόχο που έχει θέσει η επιχείρηση, η ανάλυσή του και η σύγκρισή του με το κόστος εναλλακτικών προϊόντων, δραστηριοτήτων ή μεθόδων, περιλαμβάνονται επίσης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Decision Μaking

Η έννοια της κοστολόγησης παραγωγής, σε κάθε εταιρεία αποδίδετε με ποικίλους τρόπους. Η διαδικασία της ορθής λογιστικής κοστολόγησης, απαιτεί πάντα τη συμβολή τόσο εξειδικευμένων στελεχών, όσο και μηχανογραφικών μέσων πληροφορικής, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χωρίς τις κατάλληλες πληροφορίες, χωρίς τα κατάλληλα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να παρθούν σωστές και ορθολογικές αποφάσεις. Τα λογισμικά κοστολόγησης παρέχουν πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στην ελάττωση της αβεβαιότητας και λήψη αποφάσεων. Τα στοιχεία της κοστολόγησης παραγωγής, μας βοηθούν να καταρτίσουμε όλες τις σχετικές προβλέψεις για το μέλλον της εταιρείας με σκοπό τη σωστή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η εταιρεία μας μετά από 21 χρόνια στον κλάδο της πληροφορικής έχει αναπτύξει μια άκρος πετυχημένη μέθοδο διαχείρισης κόστους παραγωγής με πλήρη ανάλυση όλων των αναγκαίων συντελεστών. Παραδειγματικά αναφέρονται:

Κοστολόγηση αμέσων υλικών (Πρώτες ύλες)Θεωρούνται τα υλικά αγαθά τα οποία αποκτά μια βιομηχανική μονάδα με σκοπό την παραγωγή ετοίμων ή ημιτελών προϊόντων. Τα υλικά αυτά διοχετεύονται απευθείας στο τελικό προϊόν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Η κοστολόγηση αυτών είναι η πιο κρίσιμη διαδικασία.

Άμεσο Κόστος ΕργασίαςΤο άμεσο κόστος εργασίας ή η άμεση εργασία χρησιμοποιείται για το κόστος εργασίας που μπορεί εύκολα να εντοπιστεί στις επιμέρους μονάδες προϊόντος. Η κοστολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού συχνά μεταβάλει τις άμεσες χρηματοοικονομικές δαπάνες της εταιρείας.

Έμμεσο Κόστος ΠαραγωγήςΤο έμμεσο κόστος παραγωγής είναι το τρίτο στοιχείο της κοστολόγησης παραγωγής. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία κόστους μεταποίησης εκτός από τα άμεσα υλικά και το άμεσο κόστος εργασίας. Το έμμεσο κόστος περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα έμμεσα υλικά, το έμμεσο κόστος εργασίας, την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων παραγωγής, τις δαπάνες για ηλεκτρισμό ή καύσιμα, τα τέλη ακίνητης περιουσίας, τις αποσβέσεις, τα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής.

Μη παραγωγικό κόστοςΕκτός από το κόστος παραγωγής, υπολογίζουμε και το μη παραγωγικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος πωλήσεων και το κόστος διοίκησης. Το κόστος πωλήσεων περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστούν παραγγελίες από πελάτες και για να φτάσει το τελικό προϊόν ή η υπηρεσία στα χέρια του πελάτη.

Κόστος Προϊόντος – Κόστος ΠεριόδουΕκτός από τη διάκριση μεταξύ κόστους παραγωγής και μη παραγωγικού κόστους, το κόστος μπορεί να ταξινομηθεί σε κόστος προϊόντος  και  κόστος περιόδου. Το κόστος προϊόντος (product costs), περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που δημιουργούνται κατά την απόκτηση ή τη παραγωγή ενός προϊόντος. Το κόστος περιόδου είναι όλα εκείνα τα στοιχεία του κόστους που δεν περιλαμβάνονται στο κόστος προϊόντος. Αυτά τα στοιχεία κόστους εμφανίζονται ως δαπάνη στα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου στη διάρκεια της οποίας δημιουργούνται. Οι δαπάνες, για παράδειγμα, των πωλήσεων και της διοικήσεως, αποτελούν κόστος περιόδου.

Ταξινομήσεις ΚόστουςΤο κόστος καταλογίζεται σε αντικείμενα για πολλούς λόγους, όπως η τιμολόγηση, οι μελέτες κερδοφορίας και ο έλεγχος δαπανών.

Διακρίσεις Εξόδων που ενσωματώνονται στο κόστοςΗ διάκριση των εξόδων ταξινομείται σύμφωνα με την ομοιογένεια τους, σε απλά και σύνθετα. Απλά είναι τα έξοδα που συναθροίζουν στοιχεία του ίδιου είδους, όπως οι πρώτες ύλες, οι βοηθητικές ύλες, οι αποσβέσεις παγίων κτλ. Σύνθετα είναι τα έξοδα που συμπεριλαμβάνουν περισσότερα απλά έξοδα όπως π.χ. επισκευές, γενικά έξοδα που το καθένα από αυτά περιλαμβάνει υλικά, αμοιβές, αποσβέσεις κτλ, σύμφωνα με τη περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται. Κοστολόγηση για τα τρέχοντα έξοδα, τα προκαταρκτικά έξοδα, και τα προηγούντα έξοδα. Τα τρέχοντα αναφέρονται στη τρέχουσα παραγωγή. Τα προκαταρκτικά, αντιπροσωπεύουν μελλοντικά έξοδα προς όφελος της μελλοντικής παραγωγής και τέλος τα προηγούντα, είναι έξοδα που  γίνονται  προς  όφελος  της  μελλοντικής παραγωγής. Σε οργανικά και ανόργανα έξοδα. Οργανικά είναι αυτά που αναφέρονται στην ομαλή λειτουργία  της  επιχείρησης,  ενώ ανόργανα είναι εκείνα που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες.

Κοστολογική Οργάνωση ΕπιχείρησηςΗ κοστολογική οργάνωση στηρίζεται στη διοικητική διάρθρωση της επιχείρησης η οποία επειδή προηγείται, θα πρέπει να έχει υπόψη τις κοστολογικές ανάγκες της μονάδας για την σωστότερη και ευκολότερη αντιμετώπιση των κοστολογικών προβλημάτων.

Κοστολόγηση Παραγωγικής ΔιαδικασίαςΗ παραγωγική διαδικασία αποτελεί για όλες τις εταιρείες τη βάση πάνω στην οποία θα σχεδιαστεί το σύστημα κοστολόγησης. Η εταιρεία μας εμβαθύνει με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε η διοίκηση να έχει την πραγματική εικόνα της κοστολόγησης και το σωστό νούμερο τη στιγμή που πρέπει.

Are you interesting?

Αν σας ενδιαφέρει μια συνάντηση με ένα απο τα στελέχη της εταιρείας μας έτσι ώστε να αναλύσουμε τις εργασιακές σας ανάγκες…

Κλείστε Ραντεβού